Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

partyhardorgtfo
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viapiehus piehus
partyhardorgtfo
0255 5817
Reposted fromsavatage savatage viastrzepy strzepy
partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
8892 ace4
Reposted fromtichga tichga viacavebear cavebear
partyhardorgtfo
Reposted fromFlau Flau viacavebear cavebear
partyhardorgtfo
Reposted frombluuu bluuu
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajoannna joannna
partyhardorgtfo
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viajoannna joannna
partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
Na­dal zaj­mu­jesz 90% mo­jego mózgu. Po­zos­tałe 10% zaj­mują myśli o tym, że po­win­nam przes­tać o To­bie myśleć.
— Izohelia
Reposted fromstercum stercum viatarczyn tarczyn
partyhardorgtfo
0517 03ec 500
elegancko
Reposted fromkopytq kopytq vialiveattherainbow liveattherainbow
partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
9820 f2b1 500
partyhardorgtfo
1613 d6be 500
Reposted fromseaweed seaweed viastrzepy strzepy
partyhardorgtfo

November 02 2018

partyhardorgtfo
3404 1ecb 500
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viastrzepy strzepy
partyhardorgtfo
8231 46ac 500
Reposted fromsavatage savatage viastrzepy strzepy
partyhardorgtfo
Reposted fromFlau Flau viaBalladyna Balladyna
partyhardorgtfo
5570 bfdb
Reposted fromEtnigos Etnigos via8agienny 8agienny

August 21 2018

partyhardorgtfo
Play fullscreen
Koniec Świata - Oranżada.
Siedzę na ławce, patrzę na słońce
Chyba już dzisiaj nigdzie nie zdążę
Chyba już nigdy nie będzie lepiej
Nie będzie dobrze, więc się nie spieszę
Reposted fromPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl