Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

partyhardorgtfo
0841 1a8c 500
Pogoda na dzisiaj:
Reposted fromdobry dobry viaMrrruk Mrrruk
6471 7aa1 500

tastefullyoffensive:

This company understand dogs. (via jpellizzi)

partyhardorgtfo
9614 785b
Reposted fromTenSigis TenSigis viaMrrruk Mrrruk
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaPoranny Poranny
partyhardorgtfo
2484 b0cc
Reposted fromfungi fungi viaPoranny Poranny
partyhardorgtfo
1853 6659 500
Dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny

June 14 2017

partyhardorgtfo
7184 6094 500
Reposted fromkaiee kaiee viaMrrruk Mrrruk
partyhardorgtfo
partyhardorgtfo

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaPoranny Poranny
9117 5b2e
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
partyhardorgtfo
3273 39b5 500
By Mark Johnsons
Reposted fromPoranny Poranny
2383 ef8a

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile viaPoranny Poranny

June 11 2017

partyhardorgtfo
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaMrrruk Mrrruk
partyhardorgtfo
8702 c2f4 500
Reposted fromvideogames videogames viaMrrruk Mrrruk
1223 607a 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaPoranny Poranny

June 10 2017

partyhardorgtfo
niektórzy ludzie swoją obecnością na chwilę nam pomagają. A potem swoim zniknięciem, sprawiają że czujemy się gorzej niż zanim ich poznaliśmy
— Maryiczary
Reposted fromshitsuri shitsuri viaMaryiczary Maryiczary
partyhardorgtfo
8758 b33b 500
Reposted fromszatanista szatanista viaMrrruk Mrrruk

June 09 2017

partyhardorgtfo
Reposted fromkaiee kaiee viaMrrruk Mrrruk

June 07 2017

5374 42eb
Reposted fromjottos jottos viapesymista pesymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl