Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

partyhardorgtfo
Reposted frombluuu bluuu viamr-absentia mr-absentia
4547 4641 500
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
Przebaczę, ale nie zapomnę
Obiecałaś , że mnie nie zostawisz….
Obiecałaś kurwa.
— (via tereferrre)
Wróć gdy może kiedyś sobie o mnie przypomnisz, okej?
— (via lonelines-ss)
partyhardorgtfo

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
2382 112c 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa via8agienny 8agienny
partyhardorgtfo

me: I’m lonely 

my subconscious:  you can stand literally 5 people

me:

image
— co prawda to prawda
Reposted fromolewka olewka viaMrrruk Mrrruk
partyhardorgtfo
9593 377d
Get in loser!
Reposted fromPanteon Panteon viaMrrruk Mrrruk
partyhardorgtfo
0459 2e70
Reposted fromsosna sosna viaMrrruk Mrrruk
partyhardorgtfo
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMrrruk Mrrruk
partyhardorgtfo
2357 5662
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaPoranny Poranny

July 19 2017

partyhardorgtfo
1560 f863
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
partyhardorgtfo

July 18 2017

partyhardorgtfo
6047 67f1
Reposted fromstylte stylte viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl