Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

partyhardorgtfo
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement
partyhardorgtfo
4233 8350
partyhardorgtfo
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
partyhardorgtfo
2275 d9e7 500
Reposted fromslightlystressed slightlystressed viapiehus piehus
partyhardorgtfo
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
partyhardorgtfo
5297 f395
8070 b24c 500
Reposted fromdeviate deviate viaamphetaminelogic amphetaminelogic
partyhardorgtfo
Reposted fromfungi fungi viakreska-groteska kreska-groteska
partyhardorgtfo
0693 1902
partyhardorgtfo
2071 e8ac
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaSoulPL SoulPL
partyhardorgtfo
1670 4caa 500
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
partyhardorgtfo
2193 45fe 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMrrruk Mrrruk
partyhardorgtfo
2875 b191 500
Reposted frompiehus piehus
partyhardorgtfo
2121 e54e 500
Reposted frominto-black into-black viamr-absentia mr-absentia
partyhardorgtfo
8538 2021
Reposted fromrisky risky viapiehus piehus
partyhardorgtfo
3316 d81a 500
Reposted fromonlyman onlyman viapiehus piehus
partyhardorgtfo
2277 5023
Reposted frompulperybka pulperybka viapiehus piehus
partyhardorgtfo
To nie tak, że szybko się poddaję. Ja po prostu zawsze przegrywam.
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek
partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
Trochę mi bez Ciebie pusto w tym sercu.
— czwartek.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl